Opłaty w Żłobku Niepublicznym „Biała Żyrafa”

Wszystkie poniższe należności Rodzice (Opiekunowie) powinni wpłacać z góry do 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA przelewem na rachunek bankowy: Raiffeisen Polbank,  Nr rachunku: 38 1750 1279 0000 0000 0698 2077 z dopiskiem: Imię i nazwisko dziecka, miesiąc, Żłobek BŻ

Zarząd Stowarzyszenia ustala następujące opłaty  dla rodziców za dzieci uczęszczające do Żłobka „Biała Żyrafa” w Osieku:

1. Rodzice, którzy nie spełniają warunków przyznania dotacji, określonych przez samorządy lokalne Miasta Lubina i Gminy wiejskiej Lubin, uiszczają opłaty:
a/ CZESNE – 900,00 zł (słownie : dziewięćset zł)  – bez zniżek i bez wyżywienia
b/ WYŻYWIENIE :

 • 13,00 zł -Standardowa stawka żywieniowa dzienna
 • 14,50 – dieta specjalna , stawka  dzienna  dla dziecka
 • ODPISY ZA POSIŁKI. W  przypadku nieobecności dziecka w Żłobku, opłata za posiłki nieskonsumowane  jest odliczana  od ogólnej
  kwoty za wyżywienie,  począwszy od 2 dnia nieobecności dziecka.  Warunkiem dokonania odpisu jest
  zgłoszenie przez rodzica nieobecności dziecka  do godz. 7.00 rano. 2. Rodzice, którzy spełniają warunki przyznania dotacji, określone przez samorządy lokalne Miasta Lubina i Gminy wiejskiej Lubin, uiszczają opłaty:

a/  CZESNE –  460,00 zł  (słownie: czterysta sześćdziesiąt zł)
b/  WYŻYWIENIE :

 • 13,00 zł stawka żywieniowa dzienna
 • 14,50 zł dieta specjalna, stawka dzienna  dla dziecka

c/  ODPISY ZA POSIŁKI.  W  przypadku nieobecności dziecka w Żłobku, opłata za posiłki nieskonsumowane  jest odliczana  od ogólnej kwoty za wyżywienie, począwszy od 2 dnia nieobecności dziecka.
Warunkiem dokonania odpisu jest zgłoszenie przez rodzica nieobecności dziecka  do godz. 7.00 rano.  

3. Pozostawienie dziecka po godzinach pracy Żłobka. W przypadku pozostawienia dziecka w żłobku w czasie wykraczającym poza    czas pracy żłobka, Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany jest  do uiszczenia  dodatkowej opłaty za każdą rozpoczętą   godzinę    w wysokości  30,00 zł   (słownie: trzydzieści złotych).

4. Odpłatność miesięczna rodziców za żłobek (czesne) może być pomniejszona o pozyskane przez organ prowadzący dofinansowania na działalność placówki ze środków zewnętrznych.

5.  WPISOWE:

a/ Wszystkich rodziców obowiązuje wpłata wpisowego, jako jednorazowa i bezzwrotna w wysokości 300,00 zł, w chwili podjęcia decyzji o powierzeniu dziecka opiece żłobka „Biała Żyrafa” w Osieku.
b/ Rodzice zapisujący dziecko na zajęcia adaptacyjne, płacą wpisowe w wysokości 150,00 zł. Drugą część wpisowego (150,00zł) wpłacają po decyzji podpisania umowy pełnej opieki nad dzieckiem, w godzinach pracy żłobka.

Inne formy opłat za pobyt w żłobku za:

 1. Zajęcia adaptacyjne  dla dzieci przebywających w żłobku poniżej 4 godzin/ dziennie

          Opłata za jeden dzień pobytu wynosi 30,00 zł. z wyżywieniem

 1. Rodziny znajdujące się w szczególnej sytuacji materialnej lub społecznej: Zarząd Stowarzyszenia zastrzega sobie prawo rozpatrzenia  innych, indywidualnych opłat za żłobek na wyraźna, pisemną  prośbę rodziców, skierowaną do zarządu Stowarzyszenia,
  a dotyczącą szczególnej sytuacji  materialnej i społecznej rodziców dziecka lub  rodziców.

W  Żłobku stosuje się  następujące ZNIŻKI:

1. Dla  rodzeństwa dzieci uczęszczających do tej samej  placówki:

a/ Opłata za  pierwsze  dziecko   – 100%  czesnego,

b/ Opłata za  drugie  dziecko        –   80 %  czesnego

2.  Dla pracowników Stowarzyszenia:

a/ Osobom zatrudnionym w Stowarzyszeniu przysługuje 25 % zniżki  w opłacie czesnego za dziecko uczęszczające do
Żłobka.
b/ Zniżek  w/w nie łączy się. Do  pracownika należy wybór najkorzystniejszej formy ulgi w opłatach

3.  W okresie przerwy wakacyjnej, tzw. przerwy technicznej, której termin ustalany jest każdego roku w porozumieniu  z rodzicami, obowiązuje  opłata  ½ kwoty czesnego  wymienionego w § 3, pkt  2 umowy o świadczenie usług opiekuńczych w żłobku.

4. SYTUACJE NADZWYCZAJNE: W przypadku zaprzestania świadczenia usług przez żłobek z przyczyn od niego  niezależnych, a powodowanych sytuacją nadzwyczajną (np. pandemia, epidemia, stan nadzwyczajny, stan klęski żywiołowe, itp…) opłata miesięczna czesnego wynosi   50 % opłaty wymienionej w § 3, pkt  2 umowy o świadczenie usług opiekuńczych w żłobku.

Gmina miejska Lubin- dotacja- W roku 2020 w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020. Gmina Miejska Lubin udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką. Kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę Miejską Lubin wynosi 650 zł na dziecko w żłobku.
Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Lubin, którego obydwoje rodziców ( w tym rodzic samotnie wychowujący) lub opiekunowie prawni pracują i wskazali Gminę Miejską Lubin jako miejsce zamieszkania w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w ubiegłym roku podatkowym.

Gmina wiejska Lubin- dotacja- Okres dofinansowania od 01.01.2020 do 31.12.2020. Kwota dotacji (dofinansowania) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie gminy Lubin, którego obydwoje rodziców (w tym rodzic samotnie wychowujący) lub opiekunowie prawni pracują, uczą się lub studiują stacjonarnie i wskazali Gminę Wiejską Lubin jako miejsce zamieszkaniu w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w ubiegłym roku podatkowym, a w przypadku zmiany miejsca zamieszkania w bieżącym roku podatkowym wskazali Gminę Lubin jako miejsce zamieszkania w oświadczeniu dla celów podatkowych składanych do Urzędu Skarbowego w Lubinie. Kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę Wiejską Lubin wynosi 600 zł na dziecko w żłobku.

Bądź na bieżąco