Żłobek “Biała Żyrafa” w Osieku- rekrutacja

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Utworzenie żłobka Biała Żyrafa w Osieku”

Stowarzyszenie Civis Europae w Lubinie realizuje projekt „Utworzenie żłobka Biała Żyrafa w Osieku” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, zakładający utworzenie 23 miejsc opieki dla dzieci do 3 roku życia oraz pokrycie kosztów opłat za pobyt dzieci w żłobku dla 23 istniejących miejsc opieki przez 12 miesięcy funkcjonowania żłobka – od 01.08.2018 r. do 31.07.2019r.

Budynek żłobka jest po generalnym remoncie,  wyposażony w nowoczesny, dostosowany do  dzieci w wieku do 3 lat, sprzęt,  pomoce dydaktyczne i terapeutyczne. Budynek jest dostosowany również dla osób niepełnosprawnych.

.PROJEKT SKIEROWANY JEST DO:

Uczestnikami Projektu będą 23 osoby – kobiety zamieszkujące miasto i gminę wiejską Lubin, które powracają lub wchodzą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci, w tym:

1.       kobiety pozostające bez zatrudnienia, sprawujące opiekę nad dziećmi do 3 roku życia, planujące podjęcie pracy, tj. osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym – łącznie 7 kobiet;

2.       osoby pracujące opiekujące się dzieckiem do lat 3, będące w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim – łącznie 16 kobiet.

Rodzice ponoszą odpłatność za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 150 zł/miesiąc.

REKRUTACJA

Rekrutacja do projektu oparta jest o zasadę powszechnej dostępności, zgodnie z zasadą równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami:

  • w terminie od 16 kwietnia do 30 czerwca 2018 r. prowadzona będzie rekrutacja do grup żłobkowych. Przyjmowanie zgłoszeń na podstawie poprawnie wypełnionej ankiety uczestnika – do pobrania w biurze projektu
  • 15 lipca 2018 r. weryfikacja zgłoszeń i ogłoszenie listy uczestników.
  • Do 20 lipca 2018 r. -przyjęcie uczestników do projektu

Dzieci, które nie zostaną zakwalifikowane  do w/w projektu będą  mogły być przyjęte do żłobka w ramach programu MALUCH +, na który stowarzyszenie otrzymało również  dofinansowanie (wyposażenie). Warunkiem jest jednak akceptacja przez rodziców ponoszenia wyższych opłat za  koszty utrzymania, wyżywienie i opiekę nad dzieckiem w żłobku.

Łącznie Żłobek „Biała Żyrafa” w Osieku przygotowany jest do przyjęcia  43 dzieci.

 INFORMACJE O PROJEKCIE

Stowarzyszenie Civis Europae
Sienkiewicza 5
59-300 Lubin
tel. 76 844 98 47
civis.europae@wp.pl

https://www.facebook.com/CivisEuropae1/

admin

Bądź na bieżąco