Opłaty

Opłaty

Koszty pobytu dziecka w Przedszkolu “Biała Żyrafa” w Lubinie i w Osieku:

1. CZESNE : 360,00 zł   (słownie : Trzysta sześćdziesiąt złotych)  miesięcznie

    a/ Zniżka w czasie przerwy wakacyjnej , tzw. przerwy technicznej w przedszkolu, której  termin ustalany jest każdego roku w porozumieniu  z rodzicami, obowiązuje  opłata  ½ kwoty w/w czesnego wymienionego
w pkt 1

2. WYŻYWIENIE :
a/ 14,00 zł  –    Standardowa stawka żywieniowa dzienna
b/ 14,50 zł  –   dieta specjalna , stawka  dzienna  dla dziecka.
c/ Odpisy za posiłki:  w przypadku nieobecności dziecka  w                              Przedszkolu opłata za posiłki niezjedzone jest odliczana od                                ogólnej kwoty wyżywienia na koniec miesiąca. Warunkiem                              dokonania odpisu jest zgłoszenie przez rodzica nieobecności                           dziecka  do  godz. 7.oo rano.

3. WPISOWE: 300,00 zł.(słownie : trzysta złotych) –  jednorazowe, wnoszone jest przy każdorazowym zapisie dziecka do Przedszkola. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rozwiązania umowy z przedszkolem.

4. POZOSTAWIENIE DZIECKA PO GODZINACH PRACY PRZEDSZKOLA: W przypadku pozostawienia dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza czas jego pracy, Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany jest  do   uiszczenia  dodatkowej   opłaty za    każdą    rozpoczętą   godzinę dodatkowej opieki nad dzieckiem   w wysokości  30.00 zł   (słownie: trzydzieści złotych).

5. ZNIŻKI  W OPŁATACH CZESNEGO DLA  rodzeństwa dzieci uczęszczających do tej samej  placówki:
a/ Opłata za  pierwsze  dziecko   – 100%  czesnego,
b/ Opłata za  drugie  dziecko        –   80 %  czesnego

6. ULGI DLA RODZIN znajdujących się w szczególnej sytuacji materialnej, społecznej,   lub zdrowotnej, w tym z  orzeczeniami o niepełnosprawności:  Zarząd  Stowarzyszenia, na wyraźną, pisemną prośbę rodziców, może przyznać inną, indywidualną opłatę za pobyt   dziecka w przedszkolu. Przyznana ulga lub zniżka w  opłatach miesięcznych, wymienionych w pkt 1, nie może być obniżona do kwoty niższej niż  100,00 zł ( słownie: sto złotych) miesięcznie na 1 dziecko.

7. SYTUACJE NADZWYCZAJNE: W przypadku zaprzestania świadczenia usług przez przedszkole z przyczyn od niego niezależnych, a powodowanych sytuacją nadzwyczajną (np. pandemia, epidemia, stan nadzwyczajny, stan klęski żywiołowe, itp…) opłata miesięczna czesnego wynosi 50 % opłaty wymienionej w  pkt 1 .

Bądź na bieżąco